Naar een gezonde bedrijfsvoering van onze kantine

De kantine neemt een belangrijke centrale plaats in in onze vereniging. Maar de betekenis van die plaats is divers.

Dat loopt van een ontmoetingsplek na het sporten waar samen een kopje koffie wordt gedronken tot een professioneel gerunde horecavoorziening met eenvoudige maaltijden. Ook de tijdstippen waarop er van de kantine gebruik wordt gemaakt verschilt, zowel in tijdstippen gedurende de week als het gebruik door het jaar heen. Een enquête die in 2017 werd gehouden gaf dat al aan. Wat niet duidelijk werd uit deze enquête, was de spreiding door het jaar heen.

De kantine zoals we die al vele jaren kennen, met een professionele beheerder gedurende het gehele jaar, draaide op een enkele uitzondering na met een exploitatieverlies.

Dat levert uiteraard discussies op. Want dat exploitatieverlies wordt bekostigd uit de algemene reserves van de vereniging en daarmee dragen alle leden bij aan het verlies. Voor de leden die geen behoefte hebben aan een professioneel gerunde kantine een doorn in het oog. Voor de leden die daar wel behoefte aan hebben wellicht een aanvaardbare kostenpost.

In de laatste ALV is goedkeuring gegeven aan het volgende:
Het is niet verstandig om voor de kantine een voorstel in te brengen in de ALV volgens het principe 50+1% stemmen. De kans is te groot dat er dan een oplossing komt die 49% ontevreden leden teweegbrengt.

Daarom zal er een enquête worden gehouden om de behoeften binnen VADA te peilen. Op basis van deze gegevens zal het AB een voorstel doen dat recht doet aan zoveel mogelijk behoeften. Per definitie een compromis dus.

De kantinecommissie is gevraagd om een aantal scenario’s uit te werken voor de bedrijfsvoering van de kantine. Dat heeft een uitgebreid rapport opgeleverd. Je vindt dit rapport hier.

Hieronder staan de scenario’s genoemd. Dat kan, maar hoeft niet gelijk te lopen met de wens om faciliteiten zoals hierboven aangegeven. Het gaat om modellen die de gehele bedrijfsvoering omvatten.

Scenario 1:  Automatenkantine: zeven (7) dagen per week aanbod van een divers assortiment eten en drinken (o.a. koffie, thee, chocolade, soep, alcoholische en non-alcoholische drankjes en snacks) in automaten, met pinbetaling. Bar en keuken alleen nog in gebruik tijdens feestjes en evenementen.

Scenario 2: Vrijwilligerskantine: géén professionele beheerder(s) maar louter inzet van (betaalde) vrijwilligers het jaar rond gedurende de gewenste openingsuren en een dienstverlening die voor vrijwilligers werkbaar en haalbaar is. Daarnaast zeven dagen per week aanbod van een beperkter (dan bij scenario 1) assortiment in automaten.

Scenario 3: Zomer/Winterkantine + vrijwilligersteam: inzet van betaalde professionele beheerder(s) gedurende het zomerseizoen en dienstverlening door (betaalde) vrijwilligers gedurende de rest van het jaar.
Daarnaast zeven dagen per week aanbod van beperkter (dan bij scenario 1) assortiment in automaten.

Scenario 4: Zomer/Winterkantine + corveepool: Als variant op de vrijwilligerskantine is er ook de corveekantine. Dan zoeken we niet naar vrijwilligers, maar hoort bij het lidmaatschap van een vereniging ook het verrichten van werkzaamheden. Dat kan technisch zijn, het begeleiden van jeugd, bestuurswerk, maar ook het kantinewerk. Dat ‘corvee’ is ook af te kopen. En de opbrengst daarvan kan dan dienen om in de kosten van een professioneel beheerder te voorzien. Uiteraard kan dit model alleen gerealiseerd worden als de ALV eerst een corveeregeling instelt.

Scenario 5: Full time professionele beheerder: De huidige situatie: inzet van een (of meer) betaalde professionele beheerder(s) gedurende het hele jaar, aangevuld met (betaalde) vrijwilligers. Daarnaast zeven dagen per week aanbod van beperkter (dan bij scenario 1) assortiment in automaten.

Scenario 6: Verpachten: derden runnen voor eigen rekening en risico de kantine door het hele jaar heen.

Om de keuze voor een scenario te vergemakkelijken is hieronder een schema te zien (eventueel horizontaal schuiven). In dit overzicht zijn de vermoedelijke plus- en minpunten van de diverse scenario’s weergegeven.

 

1

Automaten-
kantine

2

Vrijwilligers-
kantine

3

Zomer/Winter
+ vrijwilligers-
team

4

Zomer/Winter
+ corveepool

5

Fulltime
professioneel
beheer

6

Verpachten

Serviceniveau voor leden

 

+/-

 

+

++

+

++

++

Serviceniveau voor passanten

 

+/-

-

++

++

++

++

Assortiment

 

+/-

+

++

++

++

++

Ambiance

 

-         -

+/-

+

+

++

+/-

Mogelijkheden voor feesten e.d.

 

+/-

+

++

+/-

++

+/-

Zeggenschap voor Vada

 

++

++

+/-

+/-

-

- -

Risico: Afhankelijkheid van betaald personeel

++

+

-

-

- -

++

Risico: Afhankelijkheid van vrijwilligers

+/-

-         -

-

-

+/-

++

Risico: Exploitatieverlies

 

++

++

+

+

-

++

Praktische haalbaarheid

 

++

-

+/-

+/-

+

-

Het doel is: een breed gedragen bedrijfsvoering van de kantine met een kostendekkende exploitatie.

 

De enquête kan niet meer ingevuld worden. Met de uitkomsten gaat het Algemeen Bestuur, in overleg met de kantinecommissie, een voorstel presenteren aan de Algemene ledenvergadering.